sri sri radhe shyam mandir

Doelstelling:
Sri Sri Radhe Shyam Mandir is een ISKCON Tempel (ISKCON Mandir)
die dezelfde doelstelling heeft als ISKCON in het algemeen, namelijk:
1. Systematisch spirituele kennis onder de hele samenleving verspreiden en mensen onderwijzen in technieken voor het leiden van een spiritueel leven om de onevenwichtigheid van waarden in het leven tegen te gaan en zo tot werkelijke eenheid en vrede in de wereld te komen.
2. Het Krishna-bewustzijn verspreiden zoals dat geopenbaard is in de Bhagavad-gita en het Srimad-Bhagavatam.
3. De leden van de Gemeenschap dichter bij elkaar brengen en dichterbij Krishna, het Allerhoogste Wezen, om de leden en de hele mensheid zo te laten inzien dat iedere ziel een integrerend deel is van God (Krishna).
4. Onderwijs geven over en het bevorderen van de sankirtanabeweging, het gezamenlijk chanten van de heilige namen van God, zoals die in het onderricht van Heer Sri Caitanya Mahaprabhu wordt geopenbaard.
5. Een heilige plaats van transcendentale activiteiten oprichten die gewijd is aan de Persoonlijkheid Krishna en die bedoeld is voor zowel leden als voor de hele samenleving.
6. De leden bijeen brengen om een eenvoudigere en natuurlijkere manier van leven te onderwijzen.
7. Tijdschriften, boeken en andere geschriften publiceren met het oog op het bereiken van de bovengenoemde doeleinden.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam sri sri radhe shyam mandir
Ook bekend als... radhe shyam mandir
Telefoonnummer 0625387125
E-mail radjin.khusial@gmail.com
KvK nummer 27279230
RSIN/fiscaal nummer 816839542
Website www.radheshyam-mandir.nl

Adres

Adres Brandtstraat 25
Postcode 2572CA
Plaats Den Haag

Onze bestuurssamenstelling

R.Khusial, voorzitter
S.Biseswar, Penningmeester
A.Janglie, secretaris

Beleidsplan

Beleidsplan:
Onze doelstellingen trachten we te bereiken door stelselmatig kennis, gebaseerd op de Bhagvad Gita, ook wel “Lied van God” genoemd, uit te dragen
door middel van lezingen tijdens de reguliere zondagsprogramma’s ook wel
“Sunday Love Feast” genoemd.

Hiernaast organiseren we volgens de ISKCON kalender op de ISKCON Festival dagen activiteiten tbv een breed publiek.

Organiseren van Seminars wederom gebaseerd op de Bhagvad Gita en andere Heilige
Hindoe geschriften
Uitdragen van normen en waarden zoals uitgesproken is door Heer Krishna Zelf in de Bhagvad Gita;
Kort samengevat kennen we 4 kernwaarden die de Heilige geschriften ons leren nl.
Waarheidlievendheid ( eerlijk en oprecht zijn)
Reinheid (van lichaam, geest en ziel)
Mededogen (voor elkaar, maar ook voor de planten en dieren)
Soberheid (simple living and high thinking) alleen nemen wat we nodig hebben zonder hebzucht of geweld.

Organiseren van Harinam, het gezamenlijk zingen van de namen van God, zowel binnen de Tempel als buiten zodat een ieder de genade God’s kan ontvangen.
Al de genoemde kennis heeft tot doel om het in ons leven toe te passen c.q. om een goed en liefdevol mens te worden en met liefde en respect met elkaar om te gaan.
Liefde en respect dienen we ook te hebben en te ontwikkelen voor alle andere levende wezen, zoals planten en dieren.
De zorg voor de aarde en het milieu dient ook hoog in het vaandel te staan voor de mens.

Om onze activiteiten te organiseren hebben we uiteraard geld nodig.
Onze inkomsten generen we door het verkrijgen van donaties in de vorm van met name geld en goederen. Derhalve blijft ons streven om zoveel mogelijk vaste donateurs te krijgen en te
behouden.

Ons beloningsbeleid

Beloningsbeleid van het bestuur:
De bestuursleden ontvangen net als de andere vrijwilligers geen beloning.
In enkele gevallen kunnen ze na overleggen van betalingsbewijzen onkostenvergoeding krijgen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2020

Verslag Nityananda Trayodasi (recent Festival viering):

Samenvatting van de lezing op deze dag, 7 februari 2020.

De poëtische vergelijking van Heer Caitanya en Heer Nityananda met de zon en de maan is zeer belangrijk. De levende wezens zijn spirituele vonken, en hun constitutionele positie is toegewijd dienaar van de Allerhoogste Heer, volledig in Krishna-bewustzijn. Zogenaamd vrome en andere rituele activiteiten, vroom dan wel goddeloos, en het verlangen om te ontsnappen aan het materiële bestaan, worden allen beschouwd als versluiering van deze spirituele vonken. De levende wezens moet vrij worden van deze overbodige bedekking en zich volledig inzetten in Krishna-bewustzijn. Het doel van de verschijning van Heer Caitanya en Heer Nityananda is om de duisternis van de ziel te verdrijven. Voordat Ze verschenen, bedekte alle overbodige activiteiten het Krishna-bewustzijn van de levende wezens, maar na het verschijnen van deze twee broers raken de harten van mensen gereinigd, en worden ze weer geplaatst in de echte positie van het Krishna-bewustzijn.
Lezing is voorafgegaan door Guru Aarti en Tulasi Aarti, ceremoniële verering van belangrijke vaste metgezellen van God.
Hierna volgde de lezing.
Vervolgens het ceremonieel baden van de beeldgedaanten van Gaur Nitai ( Krishna en Balram), waarna de Murti’s (beeldgedaanten) werden verwelkomd met bloemen( Pushpanjali).

Na de bloemen offerring vond Gaura Aarti plaats (ceremoniële verering van Gaur Nitai) en tot slot was er de Prasadam verering, het gezamenlijk nuttigen van geofferde feestmaaltijd door het totale aanwezige publiek.